Reklamačný poriadok

J-Storm s.r.o, Bradáčova 28, 907 01 Myjava, IČO: 36314099, myjava@nabytokstorm.sk

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený v predajniach J-Storm s.r.o, IČO: 36314099 so sídlom na Bradáčovej 28, Myjava.
2. Reklamačný poriadok upravuje zodpovednosť za vady v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3. Obchodník zodpovedá spotrebiteľovi za vady, ktoré sa prejavia po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
4. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
5. Obchodník nezodpovedá za vady vzniknuté opotrebovaním tovaru alebo za vady spôsobené jeho obvyklým užívaním, nevhodným ošetrením, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, úmyselným poškodením alebo za vady, na ktoré bol spotrebiteľ upozornený písomne v doklade o kúpe. Vadou tovaru nie je obvyklý farebný alebo štruktúrny rozdiel prírodných materiálov (napr. kože), textilných a umelých materiálov (napr. ak sú u nábytkových látok odchýlky vo vzoroch látky alebo tóne farby), lakovaných alebo kachlových plôch, a to najmä u dodatočne objednaného tovaru. Vadou nie sú rozdiely rozmerov čalúneného nábytku v rámci tolerancie. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena.
6. Vada, ktorá bola spôsobená dopravou, nesprávnou manipuláciou alebo vznikla neodbornou starostlivosťou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky, bude považovaná za vadu tovaru v prípade, ak doprava, montáž alebo uvedenie do prevádzky boli dohodnuté, zabezpečené alebo vykonané obchodníkom alebo inou osobou na zodpovednosť obchodníka.
7. Obchodník nezodpovedá za tie vady tovaru, ktoré boli spôsobené dopravou tovaru uskutočnenou spotrebiteľom či neodbornou manipuláciou alebo montážou uskutočnenou spotrebiteľom.
8. Práva zo zodpovednosti za vady uplatňuje spotrebiteľ v prevádzke obchodníka alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie na adrese prevádzky obchodníka, do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia záručnej lehoty 2 roky. Pri uplatnení reklamácie predloží spotrebiteľ doklad o kúpe tovaru.
9. Obchodník vystaví spotrebiteľovi doklad o reklamácii v ktorom spotrebiteľ presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadnú vec v balení aj s prípadným príslušenstvom obchodníkovi. V prípade ak nie je vzhľadom na povahu veci primerané ju odovzdať obchodníkovi, dohodne sa iný spôsob odovzdania alebo sprístupnenia veci.
10. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záručná doba zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe alebo sa kupujúci nevie preukázať dokladom o kúpe.
11. Spôsob vybavenia reklamácie:
– ak sa jedná o vadu odstrániteľnú , má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady, a to bez zbytočného odkladu. Ak to je vzhľadom na povahu vady primerané, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým obchodníkovi nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Ak takýto postup nie je možný, má kupujúci právo žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru.
– ak sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru. Ak obchodník nemôže výmenu tovaru uskutočniť, má spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy. Rovnaké práva má spotrebiteľ, ak sa jedná o vady odstrániteľné, pre ktoré však spotrebiteľ nemôže z dôvodu opätovného výskytu vád po oprave alebo väčšieho počtu vád tovar riadne užívať.
– ak sa jedná o iné neodstrániteľné vady, má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
12. Obchodník alebo ním poverený pracovník vybaví reklamáciu najneskôr v lehote 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom ktorý obchodník nevie ovplyvniť.
13. V prípade že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

V Myjave, 1.8.2023