Všeobecné obchodné podmienky:

Obchodné meno a sídlo: J-Storm  s.r.o, Bradáčova 28, 907 01 Myjava

Identifikácia: IČO: 36314099, IČ DPH: SK2021529807

Registrácia: Okresný súd Trenčín. Oddiel Sro, vl.č. 19741/R

Ďalej len – J-Storm alebo predávajúci

PREAMBULA

1. J-Storm garantuje vo vzťahu k spotrebiteľským zmluvám všetky práva dané právom Slovenskej republiky, najmä:

a/ zákonom číslo 40/1964 Zb – Občianskym zákonníkom v platnom znení

b/ zákonom číslo 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení

c/ zákonom č. 294/1999 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v platnom znení

d/ zákonom č.391/2015 Z.Z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v platnom znení

e/ zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

f/ akýmkoľvek iným v čase uzatvorenia obchodu platným právnym predpisom o právach spotrebiteľa

2. J-Storm informuje zákazníkov o nasledovných možnostiach nákupu tovaru:

a/ v predajniach spoločnosti

V prípade nákupu tovaru spotrebiteľ vstupuje do právneho vzťahu so spoločnosťou J-Storm s.r.o a všetky s tým súvisiace práva, povinnosti a zodpovednosť sa realizujú medzi nimi na základe spotrebiteľských zmlúv a to:

a/ kúpna zmluva v prípade priameho nákupu už vyrobeného tovaru – tovaru zo skladových zásob alebo z expozície

b/ objednávkový formulár – v prípade objednania tovaru, ktorý sa dodá podľa požiadaviek zákazníka

3. V záujme právnej istoty J-Storm vydáva Všeobecné obchodné podmienky /ďalej len VOP/ pre zmluvy uzavreté medzi ním a spotrebiteľmi, ktoré sú súčasťou dokumentácie každej uzatvorenej  spotrebiteľskej zmluvy.  

ČASŤ I.  Pravidlá pre nákup v kamenných predajniach J-Storm s.r.o

Článok 1.  Základné ustanovenia.

1. Predmetom spotrebiteľskej zmluvy je tovar špecifikovaný v objednávke alebo v zálohovej faktúre / faktúre vystavenej predávajúcim /ďalej len spotrebiteľská zmluva/ z obchodnej ponuky predávajúceho /ďalej len tovar/

2. J-Storm sa zaväzuje dodať tovar a previesť na spotrebiteľa vlastnícke právo k tovaru. Spotrebiteľ sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu a prevziať tovar v súlade s obsahom týchto VOP.

Článok 2.  Platobné podmienky:

1. Kúpna cena tovaru vrátane DPH je dohodnutá v spotrebiteľskej zmluve podľa aktuálneho platného cenníka J-Storm.

2. Platobné podmienky sú stanovené pre jednotlivé druhy predaja nasledovne:

a/ platobné podmienky pri odbere ihneď dostupného tovaru v predajni:

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške najneskôr pri dodaní tovaru, pričom má možnosť platby v hotovosti, platobnou kartou alebo prevodom na účet predávajúceho

b/ platobné podmienky pri odbere tovaru, ktorý nemôže byť dodaný okamžite:

Kupujúci je povinný zaplatiť zálohu vo výške dohodnutej pri zadávaní objednávky, minimálne však 30% z kúpnej ceny, vždy najneskôr do 3 dní od uzavretia zmluvy. Nezaplatenie zálohy sa bez ďalšieho považuje za odstúpenie kupujúceho od zmluvy.

Pri objednávke, v ktorej kupujúci požaduje neskorší ako štandardný termín dodávky tovaru, maximálne však do 6 mesiacov je povinný zaplatiť zálohu vo výške minimálne 50% z ceny tohto tovaru, vždy najneskôr do 3 dní od uzavretia zmluvy. Nezaplatenie zálohy sa bez ďalšieho považuje za odstúpenie kupujúceho od zmluvy.

Zvyšok ceny nekrytý zaplatenou zálohou do výšky 100% ceny uvedenej v kúpnej zmluve kupujúci zaplatí najneskôr do 3 dní o tom, ako mu predávajúci oznámi pripravenosť tovaru k odberu. Nezaplatenie zvyšku kúpnej ceny sa bez ďalšieho považuje za porušenie zmluvy zo strany kupujúceho a zakladá právo predávajúceho odmietnuť bez akýchkoľvek sankcií dodanie tovaru kupujúcemu až do preukázateľného zaplatenia kúpnej ceny. Do úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim nie je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru.

c/ platobné podmienky pri odbere atypického tovaru

atypický tovar /tzn. Najmä tovar, ktorý má na požiadanie kupujúceho neštandardné rozmery, technické prevedenie alebo povrchovú či farebnú úpravu/ a ktorý nemôže byť dodaný okamžite, je kupujúci povinný zaplatiť zálohu vo výške 100% z kúpnej ceny vždy najneskôr do 3 dní od uzavretia kúpnej zmluvy. Nezaplatenie zálohy sa bez ďalšieho považuje za odstúpenie kupujúceho od zmluvy.

d/ platobné podmienky pri dodaní tovaru pred dohodnutým termínom dodania

Zvyšok kúpnej ceny nekrytý zaplatenou zálohou do výšky 100% ceny uvedenej v kúpnej zmluve kupujúci zaplatí najneskôr do 3 dní po tom, ako mu predávajúci oznámi pripravenosť tovaru k expedícii. Nezaplatenie zvyšku kúpnej ceny sa bez ďalšieho považuje za porušenie zmluvy zo strany kupujúceho a zakladá právo predávajúceho odmietnuť bez akýchkoľvek sankcií dodanie tovaru kupujúcemu až do preukázateľného zaplatenia kúpnej ceny.

3. Zaplatením kúpnej ceny v prípade hotovostnej platby je deň, kedy bola takáto platba prijatá do pokladne a v prípade bezhotovostnej platby je ním deň pripísania platby na účet predávajúceho.

Článok 3. Dodacie podmienky.

1. Pokiaľ v spotrebiteľskej zmluve nie je uvedené inak, je miestom dodania tovaru kupujúcemu predajňa J-Storm, v ktorej došlo k uzatvoreniu zmluvy.

2. Záväzok J-Storm dodať tovar je splnený tým, že:

a/ riadne pripraví a umožní kupujúcemu s tovarom v mieste dodania nakladať.  /Ak kupujúci neuzatvoril zmluvu o preprave nábytku s externým dodávateľom takejto služby, nakládku tovaru a odvoz tovaru z miesta dodania si zabezpečí kupujúci na vlastné náklady a nebezpečenstvo /  alebo

b/ odovzdá tovar na prepravu externému dodávateľovi takejto služby, kupujúci je povinný byť prítomný pri nakládke tovaru,  tovar si kupujúci prevezme ešte pred nakládkou, J-Storm neručí za prípadné poškodenia tovaru spôsobené neodbornou manipuláciou alebo nakládkou, uložením tovaru pri preprave a podobne.

3. Ak je predmetom zmluvy tovar, ktorý nemôže byť dodaný okamžite, je J-Storm povinný oznámiť spotrebiteľovi pripravenosť na dodanie tovaru najneskôr do 10 týždňov odo dňa zaplatenia zálohy podľa článku 2.3 VOP. J-Storm je povinný dodať tovar až po tom, ako spotrebiteľ v plnej výške uhradí jeho cenu.

4. J-Storm spolu s tovarom odovzdá spotrebiteľovi aj súvisiace doklady najmä:

a/ objednávku, dodací list alebo faktúru – kde je špecifikácia tovaru, množstvo, prevedenie

b/ daňový doklad ak kupujúci zaplatil kúpnu cenu v hotovosti –  doklad z ERP

c/ dokumentáciu k tovaru vyžadovanú platným právom

5. Spotrebiteľ je povinný prevziať tovar v mieste dodania nasledovne:

a/ tovar pripravený k okamžitému odberu – ihneď po zaplatení kúpne ceny

b/ tovar, ktorý nemôže byť dodaný okamžite – po zaplatení kúpnej ceny podľa článku 2.2b/VOP

c/ atypický tovar najneskôr do 5 dní odo dňa, kedy mu J-Storm oznámi pripravenosť expedície tovaru

6. Spotrebiteľ nemôže odmietnuť prevzatie tovaru z dôvodu rozmerových disproporcií tovaru a vstupných otvorov /napr. dvier/ a priestoru, v ktorom má byť tovar vyložený, zmontovaný a umiestnený.

7. Vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spotrebiteľa okamihom prevzatia tovaru alebo ak si tento neprevezme tovar, tak okamihom kedy mu J-Storm umožní nakladať s tovarom.

8. J-Storm je oprávnený ak spotrebiteľ súhlasí, dodať tovar aj pred termínom stanoveným v spotrebiteľskej zmluve, ak termín predčasného dodania oznámi kupujúcemu aspoň 3 dni pred predčasným dodaním tovaru.

Článok 4. Omeškanie kupujúceho.

1. Ak si spotrebiteľ neprevezme tovar do 5 dní po dni dodania tovaru podľa spotrebiteľskej zmluvy a VOP, o čom ho J-Storm informuje telefonicky alebo písomne, predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa poplatok za uskladnenie vo výške 10€ za každý deň omeškania s prevzatím tovaru maximálne však 50 % z ceny tovaru. Deň dodania v takomto prípade je deň, v ktorý spotrebiteľ neprevzal tovar, hoci mal možnosť tak urobiť

2. Ak je spotrebiteľ v omeškaní s prevzatím tovaru po dobu najmenej 10 dní a napriek písomnej výzve J-Storm si tovar neprevezme, má predávajúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Účinky odstúpenia predávajúceho od kúpnej zmluvy nastávajú dňom doručenia jeho písomného vyhotovenia spotrebiteľovi.

3. J-Storm má právo a spotrebiteľ pred uzatvorením spotrebiteľskej zmluvy preberá záväzok na zaplatenie zmluvnej pokuty:

a/ vo výške 30% z kúpnej ceny objednaného tovaru, z dôvodu porušenia povinnosti kupujúceho zaplatiť a /alebo prevziať dodaný tovar

b/ vo výške 100% z kúpnej ceny objednaného atypického tovaru z dôvodu porušenia povinnosti kupujúceho zaplatiť  a/alebo prevziať takýto tovar

4. Zmluvná pokuta je splatná dňom nasledujúcim po porušení povinnosti spotrebiteľa na zaplatenie, alebo prevzatie tovaru podľa spotrebiteľskej zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

5. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch, pri ktorých to výslovne uvádza platná právna úprava najmä v prípade jej podstatného porušenia zo strany predávajúceho. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, odôvodnené a doručené predávajúcemu. Dôvody odstúpenia od zmluvy nie je možné dodatočne meniť ani dopĺňať. Na odstúpenie od zmluvy môže spotrebiteľ použiť vzor, ktorý mu poskytne predajca.

6. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany spotrebiteľa je J-Storm oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku titulom nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty dohodnutej v článku 4.3VOP oproti pohľadávke spotrebiteľa titulom nároku na vrátenie zálohy / kúpnej ceny. Pre účely započítania sa považuje nárok spotrebiteľa na vrátenie zálohy/ kúpnej ceny za splatný v deň nasledujúci po dni odstúpenia od zmluvy.

Článok 5. Voliteľné služby pri maloobchodnom predaji.

1. J-Storm na základe uzatvorených spotrebiteľských zmlúv dodáva a predáva výlučne tovar zo svojej aktuálnej ponuky a tovary od zmluvných dodávateľov.

2. J-Storm neposkytuje spotrebiteľom žiadne iné s predajom súvisiace služby.

3. J-Storm neposkytuje ani nesprostredkuje zmluvu o úvere alebo inú obdobnú zmluvu na financovanie nákupu tovaru.

4. J-Storm môže spotrebiteľovi na základe jeho požiadavky ponúknuť a poskytnúť služby súvisiace s odbornou montážou nábytku, zameranie priestoru, návrhy interiérov, návrhy kuchýň,  tieto služby sú spoplatnené,  spotrebiteľ si v  prípade záujmu  môže tieto služby objednať za odplatu. Cenník za služby je k dispozícii na predajni, alebo na www.nabytokstorm.sk

5. Objednávka služieb J-Stormu, cena, spôsob, čas a podmienky voliteľných služieb sa dohodnú individuálne na základe konkrétnej  predloženej cenovej ponuky J-Stormu. Po odsúhlasení podmienok spotrebiteľom a objednávke na služby –  sa služby zrealizujú v dohodnutom čase, objeme prác a za dohodnutú odplatu.

6. J-Storm neposkytuje realizáciu činností – ako sú preprava, vynáška a odnáška zakúpeného tovaru,  demontáž na adrese zákazníka, domontáž už čiastočne zmontovaného tovaru, montáž tovaru zakúpeného u iného predajcu.  Tieto služby si zákazník zabezpečuje sám, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť  u externých firiem.

7. J-Storm nenesie žiadnu právnu zodpovednosť ani nepreberá žiadne ručenie či inú formu záväzku v obchodoch uzatvorených medzi spotrebiteľom a externými poskytovateľmi voliteľných služieb.

Článok 6. Upozornenie o podmienkach vyžadovaných pri montáži tovaru J-Storm

1. Montážou je výlučne montáž nábytku. Zapojenie elektrospotrebičov a/alebo svietidiel do elektrickej siete a/alebo plynového spotrebiča do plynového potrubia, vody do vodovodného potrubia a batérie a/alebo drezu do odpadu nikdy nie je v žiadnom prípade súčasťou montáže, keďže takéto činnosti môžu zabezpečovať iba na to oprávnené subjekty.

2. Spotrebiteľ je v každom prípade montáže povinný zabezpečiť si vo vlastnom záujme, aby na mieste montáže nábytku boli splnené technické podmienky montáže, najmä aby :

a/ sa nenachádzali za zabudovanými elektrospotrebičmi prekážky, ktoré znemožňujú ich osadenie, najmä plynové, vodovodné, odpadové potrubie, elektrické zásuvky, stavebné nerovnosti

b/ bola teplota vzduchu v miestnosti aspoň 18 stupňov Celzia

c/ boli odborne ukončené sieťové vývody /napr plyn.potrubie s vetilom, elektrická sieť ukončená elektr. Zásuvkou/

d/ sieťové vývody zodpovedali odsúhlasenému projektu montáže

e/ bola dokončená krytina podlahy

f/ neboli nevhodné steny k montáži /napr. nerovné steny, vlhké murivo, čerstvá omietka, neštandardný materiál/

g/ ak je pre montáž nábytku plánované upevnenie na stenu, aby stena mala dostatočnú nosnosť

h/ aby bol priestor montáže nachystaný podľa inštrukcií predajcu

3. Zabezpečenie odporúčaných technických podmienok montáže je povinnosťou spotrebiteľa. Realizáciu montáže si zabezpečí spotrebiteľ jemu vyhovujúcim spôsobom. J-Storm v každom prípade odporúča realizovať montáž tovaru prostredníctvom jeho pracovníkov, ktorým poskytol školenie, tréning personálu potrebný na riadny výkon týchto činností.

ČASŤ  II. Záručná doba a nároky z vád tovaru

Článok 7. Záručná doba a reklamačné konanie

1. Na zodpovednosť za vady tovaru a záruku na akosť sa vzťahujú platné právne predpisy. J-Storm poskytuje štandardnú záručnú dobu na dodaný tovar v zákonom stanovenej dobe 24 mesiacov, počas ktorej bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť dňom dodania tovaru. Faktúra za tovar alebo doklad o zaplatení slúži zároveň ako záručný list.

2. J-Storm môže v prípade ním určených tovarov spotrebiteľovi poskytnúť predĺženú záručnú dobu avšak výlučne iba vtedy, ak sú splnené kumulatívne všetky nasledovné podmienky:

a/ je to výslovne uvedené v uzatvorenej spotrebiteľskej zmluve/objednávke

b/ montáž tovaru vykonajú pracovníci J-Stormu

c/ súčasťou montáže tovaru bude osadenie vstavaných spotrebičov a drezu zakúpených u J-Storm ako aj výrez pracovnej dosky na drez a varný panel

3. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávnej prepravy, manipulácie, skladovania u spotrebiteľa, neodbornej montáže alebo nesprávnym používaním tovaru spotrebiteľom.

4. Reklamácia, ktorou spotrebiteľ uplatní zodpovednosť za vady výrobku, práva a povinnosti spotrebiteľov a konkrétny postup pri zabezpečení efektívneho vybavovania prípadných reklamácií vád tovaru zakúpeného u J-Storm sa spravuje Reklamačným poriadkom, ktorý je verejne prístupný v sídle spoločnosti, predajniach a na www.nabytokstorm.sk . Spotrebiteľ je s ním oboznamovaný individuálne pri každom obchodnom prípade.

ČASŤ  III. Osobitné a záverečné ustanovenia

Článok 8. Spracovanie a ochrana osobných údajov

1. J-Storm zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne za účelom:

a/ splnenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených spotrebiteľských zmlúv  a/alebo

b/ splnenie záväzkov vyplývajúcich z obsahu uzatvorených zmlúv o voliteľnej službe /službách 

2. J-Storm zodpovedá za to, že osobné údaje poskytované spotrebiteľom v rozsahu: meno, priezvisko, titul, ulica, číslo domu, PSČ, mesto, telef.kontakt, mailová adresa nebudú použité na iné, ako vyššie uvedené účely a nebudú sprístupnené tretím osobám.

3. Spotrebiteľ prehlasuje, že sa oboznámil so zákonom 18/2018 Z.z. z o ochrane osobných údajov v platnom znení a s vedomím jeho zmyslu a účelu dáva výslovný súhlas spoločnosti J-Storm so spracúvaním osobných údajov v plnom rozsahu za účelom predzmluvných vzťahov, zmluvných vzťahov, reklamácií, vystavenia daňového dokladu. Podpis kupujúceho na Písomnom súhlase so spracovaním osobných údajov sa považuje za súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona 18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov v platnom znení alebo v akejkoľvek v budúcnosti platnej právnej úprave.

Článok 9. Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy medzi J-Storm a spotrebiteľom neupravené VOP sa riadia platným právom Slovenskej republiky. Osobitné dohody v spotrebiteľskej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP, pokiaľ nie sú v rozpore s platnou právnou úpravou. VOP sú platné pre všetky spotrebiteľské zmluvy uzatvárané spoločnosťou J-Storm bez ohľadu na formu a miesto uzatvorenia zmluvy a sú verejne prístupné v sídle spoločnosti, v predajniach a na intern. stránke www.nabytokstorm.sk

2. Kupujúci svojim podpisom na spotrebiteľskej zmluve /objednávke/ iných dokumentoch súvisiacich s ním zakúpeným tovarom potvrdzuje, že bol s VOP a Reklamačným poriadkom v plnom rozsahu oboznámený, súhlasí s ich obsahom, sú mu zrozumiteľné, považuje ich za určité, je nimi viazaný a súhlasí s tým, že sa budú aplikovať na ním iniciovaný a prostredníctvom predajní uzatvorený obchodný prípad a príslušnú spotrebiteľskú zmluvu na dodávku tovaru.

3. J-Storm si vyhradzuje právo na úpravu VOP a reklamačného poriadku tak, aby zodpovedali platnej právnej úprave a zaručovali spotrebiteľovi všetky zákonom garantované práva. V prípade, ak by v čase realizácie obchodu právna úprava poskytovala spotrebiteľovi viac práv ako VOP, platí bez ďalšieho platná právna úprava.

4. VOP sú platné odo dňa ich vydania a nadobúdajú vo vzťahu k zákazníkovi účinnosť dňom uzatvorenia príslušnej spotrebiteľskej zmluvy na dodávku tovaru.

 

V Myjave   23.5.2018

Ing. Jaroslava Königová – konateľ

J-Storm sro,  Myjava

Potvrdenie spotrebiteľa: Svojím podpisom potvrdzujem prevzatie VOP, oboznámenie sa s Reklamačným poriadkom.

V ……………………    dňa ……………………

Podpis spotrebiteľa   ………………………………………………………..